DZIECKO

kategoria

Nie taki żłobek straszny, jak go malują!

28 lutego 2016 / / DZIECKO / Brak komentarzy

Nawet nie wiecie, ile wiadomości i telefonów odebrałam w sprawie moich wątpliwości, czy wysłać Marcela do żłobka, czy może poczekać do 3. roku życia. Żeby była pełna jasność – co telefon, to odmienna opinia! Ostatni raz o moich wahaniach pisałam 8 miesięcy temu, wtedy chyba jeszcze nie byliśmy gotowi, ale gdy […]

Gerber, Hipp czy BoboVita? Ulubione smaki mojego synka

16 października 2015 / / DZIECKO / 5 komentarzy

Dać dziecku sło­iczek czy wła­sno­ręcz­nie zetrzeć mar­chewkę? To odwieczny dyle­mat każ­dej mło­dej mamy. Sama też się zasta­na­wia­łam, co będzie lep­sze. Jed­nak krótka roz­mowa z pedia­trą roz­wiała moje wąt­pli­wo­ści. – Pani Magdo, jeśli na tę kon­kretną mar­chewkę ma pani cer­ty­fi­kat, że jest z eko­lo­gicz­nej uprawy, nie widzę prze­ciw­wska­zań. Jeśli jed­nak nie ma pani […]

Potrzebne drobiazgi dla Twojego dziecka od 3,50 zł

10 września 2015 / / DZIECKO / Brak komentarzy

My, mamy musimy trzy­mać się razem! Postu­luję za tym, żeby dzie­lić się infor­ma­cjami na temat dro­bia­zgów, które uła­twiają życie nam i naszym pocie­chom. Dla­tego dziś przed­sta­wiam moją szóstkę dro­bia­zgów, dzięki któ­rym jest nam łatwiej, lżej, przy­jem­niej. Wypró­bo­wa­łam, uży­wam i chęt­nie pole­cam dalej. 1. Krem pie­lę­gna­cyjny do twa­rzy i ciała dla dzieci Sylveco Coś do […]

Czy warto zdecydować się na poród w prywatnym szpitalu?

29 lipca 2015 / / DZIECKO / 17 komentarzy

Poród to jeden z naj­waż­niej­szych momen­tów w życiu każ­dej kobiety. W Pol­sce wciąż wal­czy się o godziwe warunki poro­dów. Cza­sem bywa poprawnie, ale cza­sem tak, że trauma pozo­staje na dłu­gie mie­siące albo i dłu­żej. Razem z mężem posta­no­wi­li­śmy, że obej­dzie się bez traumy, dla­tego uro­dzę w pry­wat­nym szpi­talu. Nie prze­wi­dzie­li­śmy jed­nak, że Mar­cel przyj­dzie na świat 2 dni […]

Czy posłać dziecko do żłobka?

3 lipca 2015 / / DZIECKO / 6 komentarzy

„On nie­długo skoń­czy 2 lata, czas zapro­wa­dzić go do żłobka! Zobacz, nie potrafi bawić się z dziećmi! I dla­czego ucieka z placu zabaw? Źle go wycho­wu­jesz! Co z cie­bie za matka! Cią­gle prze­bywa tylko z tobą albo z opie­kunką, a on potrze­buje kon­taktu z rówie­śni­kami! Powi­nien roz­wi­jać się w gru­pie. Na twoim miejscu nie trzymałabym go w domu! Czas […]

5 pomysłów na prezent dla małego dziecka

20 maja 2015 / / DZIECKO / Brak komentarzy

Zbliża się Dzień Dziecka. Jeśli wciąż szukacie pomysłu na prezent dla dziecka, polecam kilka drobiazgów, które mój syn wyjątkowo uwielbia. Może niektórym te pomysły wydadzą się banalne, ale jestem pewna, że wszystko z poniższej listy na pewno się przyda i nie będzie trzeba chować nietrafionych prezentów po kątach. Zatwierdzone i […]

Bugaboo – wózek gwiazd. Czy warto zaszaleć?

17 maja 2015 / / DZIECKO / 2 komentarze

Wózek to ważny pojazd w życiu dziecka i rodzi­ców. Szcze­rze to nie mia­łam poję­cia, jaki wybrać. Kiedy w 8. mie­siącu na kawie z kole­żanką pochła­nia­łam drugi czy trzeci kawa­łek ser­nika, ona rzu­ciła mimo­cho­dem: „Nie masz jesz­cze wózka? To kup Buga­boo – wszyst­kie gwiazdy go uwiel­biają”. Cóż, gwiazda ze mnie żadna, ale może cho­ciaż spraw­dzę […]

Ciąża, poród, macierzyństwo to samo zło!

14 kwietnia 2015 / / DZIECKO / 4 komentarze
dziecko_ciaza_porod

Jestem mamą 1,5–rocz­nego Mar­cela. Upra­gnio­nego, wychu­cha­nego, wycze­ka­nego, cudow­nego. Jak każda matka kocham swoje dziecko nad życie. Jed­nak, gdy czy­tam w inter­ne­cie, jak ciężko jest być matką, jak męcząca jest ciąża, poród, macie­rzyń­stwo, to albo jestem z innej pla­nety, albo mam ogrom­nego farta. Ale po kolei. CIĄŻA Na początku ciąży codzien­nie rano wisisz […]

7 grzechów głównych Matki Nie-Polki

14 kwietnia 2015 / / DZIECKO / 6 komentarzy

Każda mama popeł­nia jakieś grzeszki wycho­wu­jąc swoje dziecko. Naj­czę­ściej pozwala dziecku na wię­cej niż powinna. Miało być kon­se­kwent­nie, zgod­nie z naj­mą­drzej­szymi książ­kami o wycho­wy­wa­niu dzieci, a wyszło jak zawsze. Przed­sta­wiam Wam listę moich 7 grze­chów, które popeł­niam od niedawna, ale biję się w pierś i obie­cuję poprawę… 1. Gdy chcę zmie­nić pie­luszkę, a on wierci się […]