O MNIE

suzy_omnieWitaj­cie,

od dzie­się­ciu lat pra­cuję przed kamerą. To fascy­nu­jące zaję­cie, pełne zwro­tów akcji, nie­prze­wi­dzia­nych roz­wią­zań i zabaw­nych sytu­acji, któ­rymi posta­no­wi­łam podzie­lić się z Wami. Pro­gramy tele­wi­zyjne, rekla­my, fil­my instruk­ta­żo­we, seria­le czy pro­duk­cje inter­ne­to­we – zabiorę Was za kulisy produkcji i postaram się opisać w zabawny sposób.

Na blogu znaj­dzie się też miej­sce na modę, bo jak każda kobieta uwiel­biam ubra­nia. Choć moje podej­ście do mody jest dosyć kon­ser­wa­tywne, to cza­sem będę się łamać i eks­pe­ry­men­to­wać. Eksklu­zywne marki w połą­cze­niu z sie­ciów­kami i ubra­niami z outle­tów czy wyprze­da­żowe łowy – to mogę Wam obie­cać!

Ponie­waż mam sła­bość do kupo­wa­nia prze­róż­nych kosme­ty­ków i z dro­ge­rii naj­czę­ściej wycho­dzę z nowym kre­mem, tuszem do rzęs i innym cud – kosme­ty­kiem, będę je dla Was testo­wać i skru­pu­lat­nie opi­sy­wać.

Jako mama 3-letniego Mar­cela, codzien­nie jestem zaska­ki­wa­nia pomy­sło­wo­ścią mojego synka, bywa że prze­cie­ram oczy ze zdu­mie­nia, dla­tego z przy­jem­no­ścią opi­szę nasze pery­pe­tie.

Nato­miast w zakładce Life znaj­dziecie wszystko to, co przy­nosi nam życie. Zabiorę Was w piękne miej­sca i poka­żę kawa­łek mojego świata.

Zapra­szam do laj­ko­wa­nia pro­filu na Face­bo­oku i obser­wo­wa­nia mnie na Insta­gra­mie. Będzie się działo!