mama

tag

Nie taki żłobek straszny, jak go malują!

28 lutego 2016 / / DZIECKO / Brak komentarzy

Nawet nie wiecie, ile wiadomości i telefonów odebrałam w sprawie moich wątpliwości, czy wysłać Marcela do żłobka, czy może poczekać do 3. roku życia. Żeby była pełna jasność – co telefon, to odmienna opinia! Ostatni raz o moich wahaniach pisałam 8 miesięcy temu, wtedy chyba jeszcze nie byliśmy gotowi, ale gdy […]

Czy posłać dziecko do żłobka?

3 lipca 2015 / / DZIECKO / 6 komentarzy

„On nie­długo skoń­czy 2 lata, czas zapro­wa­dzić go do żłobka! Zobacz, nie potrafi bawić się z dziećmi! I dla­czego ucieka z placu zabaw? Źle go wycho­wu­jesz! Co z cie­bie za matka! Cią­gle prze­bywa tylko z tobą albo z opie­kunką, a on potrze­buje kon­taktu z rówie­śni­kami! Powi­nien roz­wi­jać się w gru­pie. Na twoim miejscu nie trzymałabym go w domu! Czas […]

Ciąża, poród, macierzyństwo to samo zło!

14 kwietnia 2015 / / DZIECKO / 4 komentarze
dziecko_ciaza_porod

Jestem mamą 1,5–rocz­nego Mar­cela. Upra­gnio­nego, wychu­cha­nego, wycze­ka­nego, cudow­nego. Jak każda matka kocham swoje dziecko nad życie. Jed­nak, gdy czy­tam w inter­ne­cie, jak ciężko jest być matką, jak męcząca jest ciąża, poród, macie­rzyń­stwo, to albo jestem z innej pla­nety, albo mam ogrom­nego farta. Ale po kolei. CIĄŻA Na początku ciąży codzien­nie rano wisisz […]

7 grzechów głównych Matki Nie-Polki

14 kwietnia 2015 / / DZIECKO / 6 komentarzy

Każda mama popeł­nia jakieś grzeszki wycho­wu­jąc swoje dziecko. Naj­czę­ściej pozwala dziecku na wię­cej niż powinna. Miało być kon­se­kwent­nie, zgod­nie z naj­mą­drzej­szymi książ­kami o wycho­wy­wa­niu dzieci, a wyszło jak zawsze. Przed­sta­wiam Wam listę moich 7 grze­chów, które popeł­niam od niedawna, ale biję się w pierś i obie­cuję poprawę… 1. Gdy chcę zmie­nić pie­luszkę, a on wierci się […]