Test odżywek do paznokci

30 lipca 2015 / / TESTY / 4 komentarze

Nie będę się ani roz­wodzić, ani roz­pisywać nad odżyw­kami do paznokci. Lubię, gdy pro­dukt działa, nie­za­leż­nie czy zapłacę za niego 10 zł czy dużo wię­cej.

Do nie­dawna mia­łam słabe paznok­cie. Nie wie­dzia­łam, jaki produkt wybrać, ponie­waż spek­ta­ku­larna odżywka Eve­line 8 w 1, którą kie­dyś z zapa­łem sto­so­wa­łam, zawiera for­mal­de­hyd – bar­dzo szko­dliwą sub­stan­cję, a zdję­cia inter­nau­tek po dłuższym stosowaniu tego preparatu mówią same za sie­bie. I mimo, że wcześniej już po 10 dniach jej sto­so­wa­nia moje paznok­cie były w ide­al­nym sta­nie, tym razem posta­no­wi­łam nie ryzy­ko­wać i poszu­kać cze­goś innego. Każdy z zaku­pio­nych pro­duk­tów testo­wa­łam przez około 3–4 tygo­dnie w odstę­pach cza­so­wych.

1. Rege­ne­rum – rege­ne­ra­cyjne serum do paznokci

Nie wiem, czy tylko na mnie pro­dukty Rege­ne­rum nie dzia­łają, czy po pro­stu nie mam więk­szej cier­pli­wo­ści do ich sto­so­wa­nia. Podob­nie jak przy rege­ne­ra­cyj­nym serum do rzęs, nie zauwa­ży­łam żad­nej róż­nicy. Pro­du­cent zapew­nia, że serum wzmac­nia i pie­lę­gnuje płytkę paznok­cia – w moim przy­paku nie­stety nie.

Nato­miast jeśli zma­ga­cie się z odsta­ją­cymi skór­kami wokół paznokci, to Rege­ne­rum Wam posłuży, bo wygodna tubka zakoń­czona pędzel­kiem łatwo i szybko roz­pro­wa­dza pre­pa­rat. Oczy­wi­ście, rów­nie sku­tecz­nie zadzia­ła­łaby zwy­kła oliwka do paznokci, ale ten pre­pa­rat jest w walce ze skór­kami lep­szy, bo nie jest tak tłu­sty i można go nosić w torebce. Cena ok. 18 zł, ocena 3/10

DSC_0185

2. Bie­lenda – mul­ti­funk­cyjna odżywka-serum do paznokci, Power Extreme 10 w 1

Mimo, że odżywka zawiera eks­trakt z alg mor­skich, wyciąg z kopru mor­skiego, eks­trakt z plank­tonu i hydro­li­zo­waną perłę (!) nie­wiele to daje. Paznok­cie – ow­szem – miały cał­kiem ładny kolor po nało­że­niu odżywki, ale po 3 tygo­dniach były tak samo słabe i łam­liwe jak przed zasto­so­wa­niem odżywki. Plus za to, że pro­dukt nie zawiera for­mal­de­hydu i za przy­stępną cenę ok. 10 zł, ocena 3/10

3. Nail Tek III Pro­tec­tion Plus

Pole­ciła mi go pani w jed­nej z dro­ge­rii. I wresz­cie coś zadzia­łało. Po 3 tygo­dniach paznok­cie zaczęły rosnąć i stały się moc­niej­sze. Co cie­kawe, odżywkę można sto­so­wać zarówno na, jak i pod lakier kolo­rowy. Przy sto­so­wa­niu samej odżywki nie trzeba zmy­wać wcze­śniej nało­żo­nych warstw, można dokła­dać, a całość usu­wać jedy­nie raz w tygo­dniu. Preparat łatwo się apli­kuje, eks­pre­sowo wysy­cha. Główne zada­nie to zapo­bie­ga­nie roz­war­stwia­niu płytki paznok­cia, co do nie­dawna było moją naj­więk­szą zmorą, na szczę­ście już pra­wie po kło­po­cie i nareszcie mogę cieszyć się moim ulubionym francuskim manicure.

Wybie­ra­jąc pro­dukt tej firmy warto jed­nak zapo­znać się z różnymi rodza­jami odży­wek, jakie firma ofe­ruje: inne prze­zna­czone są do paznokci mięk­kich, inne do twar­dych, ale suchych i kru­chych, a jesz­cze inne do paznokci cien­kich i roz­dwa­ja­ją­cych się. Cena 29 zł, ocena 9/10

Nail_Tek

Aktualizacja!

Gdy odstawiłam odżywkę, paznokcie wróciły do poprzedniego stanu, więc chyba nie do końca to produkt, o jaki mi chodziło. Wyraźną i długotrwałą poprawę widzę natomiast po zabiegu IBX, o którym możecie przeczytać TUTAJ.


 • ola

  kiedyś tez stosowałam nail tek i rowniez bylam bardzo zadowolona. naprawdę działa!

 • Werson

  uważam, że kuracja odżywkami Eveline- stosowana z umiarem i zgodnie z
  instrukcją- daje efekty bez żadnych ubocznych skutków. A niestety często
  od koleżanek słyszę, że one sobie na okrągło malują paznokcie odżywką, a
  przecież tak się nie robi… ja kuracje z eveline robie sobie przez
  miesiąc- po tym czasie paznokcie zdążą się zregenerować i nie widze
  sensu dluzej malować nią pazurków.

  • Ja jestem już taka załamana stanem moich paznokci, że chyba sięgnę po Eveline właśnie chociaż na miesiąc…