5 pomysłów na prezent dla małego dziecka

20 maja 2015 / / DZIECKO / Brak komentarzy

Zbliża się Dzień Dziecka. Jeśli wciąż szukacie pomysłu na prezent dla dziecka, polecam kilka drobiazgów, które mój syn wyjątkowo uwielbia.

Może niektórym te pomysły wydadzą się banalne, ale jestem pewna, że wszystko z poniższej listy na pewno się przyda i nie będzie trzeba chować nietrafionych prezentów po kątach. Zatwierdzone i polubione przeze mnie i mojego 20-miesięcznego synka, Marcela ;)

 

1. Kosme­tyki do ciała dla dzieci i nie­mow­ląt MomMe Cosme­tics

z4

Razem z Mar­ce­lem bar­dzo polu­bi­li­śmy tę markę. Pro­dukty MomMe mają spraw­dzone w 100% natu­ralne bez­pieczne recep­tury. Żad­nych szko­dli­wych sztucz­nych sub­stan­cji! My szcze­gól­nie lubujemy się w łagodnym żelu do mycia ciała i wło­sów oraz odżyw­czej śmie­tance do kąpieli. Pro­dukty są pięk­nie i pomy­słowo opa­ko­wane. Wystar­czy odciąć pierw­szą stronę i kolo­ro­wanka dla maluszka gotowa! Dzieci z aler­gią czy ato­po­wym zapa­le­niem skóry rów­nież mogą sto­so­wać wybrane kosme­tyki tej marki.

 

2. Miękki kocyk

z2

Każde małe dziecko lubi trzy­mać coś w ręku, kiedy zasy­pia. Cza­sem jest to pie­luszka, cza­sem jakiś plu­szak, a cza­sem milutki kocyk lub koł­derka, do któ­rej można się przy­tu­lić. Mój synek zasy­piając zawsze trzyma w ręku ten kocyk ze zdję­cia, nie roz­sta­jemy się z nim nawet w podróży. Kupu­jąc kocyk na pre­zent, sprawdźmy, czy jest wyko­nany z mięk­kiego mate­riału – żaden polie­ster czy innych wło­chaty mate­riał, a coś do czego sami chęt­nie przy­tu­li­li­by­śmy poli­czek.

 

3. Wspólna sesja foto­gra­ficzna

baby2

To wspa­niały pre­zent dla dziecka na przy­szłość. W takiej sesji wzięłam udział z synkiem, kiedy miał niespełna rok. I gdy dziś patrzę na te zdjęcia, nie mogę uwierzyć, że był taki malutki. Za kilka czy kil­ka­na­ście lat Wasze dziecko będzie z radością przeglądało te zdjęcia i wspo­mi­nało swoje dzie­cięce fałdki na brzu­chu, piękne loki, z któ­rych nie­wiele pozo­stało, a Ty będziesz podzi­wiać sie­bie: „Ech, byłam wtedy taaaka młoda”…

 

4. Ulu­biona zabawka

z1

Mar­cel uwiel­bia ten samo­chód. Na początku jedy­nie spraw­dzał, czy jeździ. Potem odkrył, że drzwiczki się otwie­rają i zamy­kają, a teraz tro­chę nie­udolne, ale pró­buje dopa­so­wać różne kształty kloc­ków do otwo­rów. Samo­chód wydaje dźwięk, kiedy uda się wło­żyć pra­wi­dłowo klo­cek, Mar­cel jed­nak odkrył już dawno, że wystar­czy w odpo­wied­nim miej­scu wci­snąć guzik, a samo­chód i tak zagra. Dostępny w sieci sklepów Smyk, cena 125 zł.

 

5. Książki i ksią­żeczki

z3

Małe dzieci uwiel­biają ksią­żeczki z poje­dyn­czymi obraz­kami, naj­le­piej w twar­dej opra­wie i ze sztywnymi kart­kami. Nasz zestaw małych ksią­że­czek kupi­li­śmy w Hisz­pa­nii i od tego momentu Mar­cel, kiedy pałaszuje obiad, musi mieć je w zasięgu swoich rąk. Synek uwiel­bia wyj­mo­wać je ze zbior­czego opa­ko­wa­nia, oglą­dać, a potem, jak jest w dobrym humo­rze, chowa je z powro­tem ;) I tu mój apel: pamię­tajmy, że książki to zawsze dobry pomysł na pre­zent w każ­dym wieku.