REGULAMIN

Zawar­tość Bloga

Suzy Life Blog to blog Mag­da­leny Suzynowicz („Blog”). Korzy­sta­jąc z Bloga akcep­tują Pań­stwo niniej­szy Regu­la­min. Zapew­niamy, że dokła­damy moż­li­wych sta­rań w celu publi­ko­wa­nia na Blogu jak naj­bar­dziej aktu­al­nych i wia­ry­god­nych infor­ma­cji, jed­nak należy pamię­tać, że tek­sty mające cha­rak­ter felie­tonu są zawsze subiek­tywne i mają na celu zapre­zen­to­wa­nie wła­snej opi­nii.

Poli­tyka pry­wat­no­ści

Och­rona Pań­stwa danych oso­bo­wych oraz pry­wat­no­ści pod­czas korzy­sta­nia z Bloga Suzy Life Blog jest dla nas nie­zwy­kle ważna. Dla­tego też pro­simy zapo­znać się z nastę­pu­ją­cymi infor­ma­cjami pamię­ta­jąc, że korzy­sta­nie z naszego Bloga ozna­cza akcep­ta­cję zasad jego dzia­ła­nia.

Przekazywane nam dane osobowe przetwarzamy zgodnie z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”.

Ano­ni­mowe gro­ma­dze­nie danych (wyko­rzy­sty­wa­nie pli­ków „cookies”) 

Mogą Pań­stwo odwie­dzać ogól­no­do­stępne strony i witryny Bloga bez koniecz­no­ści ujaw­nia­nia swo­jej toż­sa­mo­ści.

Zazna­czamy jed­nak, że nasz Blog, będzie wyko­rzy­sty­wał tzw. pliki „cookies”. Pliki „cookies” są to pliki tek­stowe, które zapi­sy­wane są na Pań­stwa kom­pu­te­rze (urzą­dze­niu koń­co­wym), dzięki czemu będziemy mogli m.in. Pań­stwa „roz­po­znać” przy ponow­nej wizy­cie na naszym Blogu. Korzystamy z dwóch rodzajów plików „cookies” – niezbędnych i funkcjonalnych. Dzięki „cookies” niezbędnym możliwe jest poruszanie się po Blogu a także korzystanie z jej podstawowych funkcji. „Cookies” niezbędne nie zbierają informacji o użytkownikach Bloga i nie pozwalają na ich zidentyfikowanie. Służą natomiast do zbierania anonimowych danych dotyczących sposobu korzystania z Bloga, źródeł odwiedzin i ewentualnych błędów. Dane te nie zawierają informacji o poszczególnych użytkownikach, które mogłyby zostać użyte do działań marketingowych. „Cookies” funkcjonalne z kolei zapisywane są na potrzeby pobocznych funkcjonalności Bloga, np. takich jak chat czy ankiety statystyczne. Nie wszystkie z tych funkcjonalności są zawsze aktywne na naszym Blogu. Zazna­czamy, że pliki „cookies” pozwa­lają nam poznać jedy­nie nazwę Pań­stwa dostawcy usług inter­ne­to­wych (Pań­stwa adres IP), stronę lub witrynę inter­ne­tową, z któ­rej Pań­stwo nas odwie­dza­cie, datę i godzinę Pań­stwa wizyty oraz strony inter­ne­towe odwie­dzane na naszej witry­nie. Dane te są ana­li­zo­wane w celach sta­ty­stycz­nych. Jako indy­wi­du­alny użyt­kow­nik pozo­stają Pań­stwo jed­nak ano­ni­mowi, ponie­waż pliki „cookies” zasadniczo nie pozwa­lają nam na usta­le­nie toż­sa­mo­ści użyt­kow­ników Bloga.

Po wej­ściu na nasz Blog zostają Pań­stwo popro­szeni o zaję­cie sta­no­wi­ska co do moż­li­wo­ści wyko­rzy­sty­wa­nia przez nas pli­ków „cookies”. W przy­padku wyra­że­nia zgody na ich wyko­rzy­sty­wa­nie będą one uży­wane w celach opi­sa­nych w niniejszej polityce prywatności.

Mogą Pań­stwo także nie wyra­zić zgody na wyko­rzy­sty­wa­nie przez nas pli­ków „cookies”. Wów­czas korzy­sta­nie z naszego Bloga będzie na­dal moż­liwe, jed­nak nie­które z jego funk­cji mogą być ogra­ni­czone lub nie­do­stępne. Dla­tego opty­malne korzy­sta­nie z naszego Bloga będzie moż­liwe przy zezwo­le­niu nam na wyko­rzy­sty­wa­nie pli­ków „cookies”.

Infor­mu­jemy także, że mogą Pań­stwo w każ­dym cza­sie zmie­nić usta­wie­nia doty­czące pli­ków „cookies” w Pań­stwa prze­glą­darce, w tym zablo­ko­wać lub usu­nąć pliki już zgro­ma­dzone. W tym celu należy postę­po­wać zgod­nie z instruk­cjami dla Pań­stwa prze­glą­darki. W takich usta­wie­niach mogą Pań­stwo także usta­wić ogólną zgodę na wyko­rzy­sty­wa­nie przez nas pli­ków „cookies”, wów­czas dodat­kowe zgody nie będą potrzebne.

Gro­ma­dze­nie, wyko­rzy­sty­wa­nie i prze­ka­zy­wa­nie danych oso­bo­wych

Dane oso­bowe to pry­watne infor­ma­cje na Pań­stwa temat. Zali­czają się do nich takie infor­ma­cje jak np.: imię i nazwi­sko, adres elek­tro­niczny, adres pocz­towy, numer tele­fonu. Dane oso­bowe gro­ma­dzone są wów­czas, gdy podają je Pań­stwo pod­czas reje­stra­cji na plat­for­mie Disqus.

Dane te wyko­rzy­stu­jemy na Blogu jedy­nie w celu umoż­li­wie­nia Pań­stwu udziału w naszych kon­kur­sach oraz świad­cze­niach zamó­wio­nych usług. Dane są prze­cho­wy­wane na ser­we­rach Disqus w sys­te­mie cloud com­pu­ting. Dane które wyko­rzy­stu­jemy do wysyłki nagród kon­kur­so­wych nie są archi­wi­zo­wane i natych­miast po wysła­niu są usu­wane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest autorka bloga Magdalena Rakowska. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą Państwo się ze mną skontaktować, wysyłając wiadomość na adres e-mail dostępny na Blogu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do kontaktu z Państwem.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może stanowić, w zależności od sytuacji, art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) RODO.

Niezależnie od celów przetwarzania opisanych w niniejszej polityce prywatności, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane także dla celów analitycznych i statystycznych, w celu marketingu bezpośredniego lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego.

Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Dalsze szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie „cookies”

W przypadkach, gdy pliki „cookies” oraz ewentualnie inne dane, takie jak na przykład dane dotyczące urządzenia, za pomocą którego korzystają Państwo z Bloga, stanowią w świetle prawa dane osobowe, będą miały zastosowanie poniższe, dodatkowe informacje.

Podanie danych osobowych niebędących plikami koniecznymi dla działania Bloga jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego korzystania z zawartości Bloga.

Czas przechowywania Państwa danych osobowych w plikach cookies zależy od ich rodzaju oraz ustawień przeglądarki na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). W ramach nasze Bloga stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies, które ze względu na okres przechowywania można podzielić na: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia z urządzenia.

Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy administratora danych osobowych a także zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT, w szczególności dostawca platformy, za pomocą której tworzony jest Blog), w zakresie w jakim biorą oni udział w procesie przygotowywania, aktualizacji i zarządzania Blogiem.

Dalsze szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie prowadzenia z nami korespondencji

Jeżeli będą Państwo kontaktowali się z nami za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail, bramka kontaktowa na naszym Blogu), telefonu, mediów społecznościowych lub pisemnie, i w ramach takiej korespondencji będą Państwo przekazywać nam dane osobowe, będą miały zastosowanie poniższe, dodatkowe informacje.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do kontaktu z Państwem. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Państwem korespondencji na dany temat oraz do załatwienia sprawy, z którą się Państwo do nas zwracają, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z podanymi niżej Celami Przetwarzania danych osobowych. W zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach („Celach Przetwarzania”):

  1. w celu odpowiedzi na otrzymany od Państwa kontakt, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie informacji, o które Państwo proszą,
  2. w celu załatwienia sprawy, z którą się Państwo do nas zwracają, oraz
  3. w celu dalszej obsługi kontaktu/korespondencji z Państwem prowadzonej,
  4. w celu przesyłania informacji marketingowych (w tym informacji handlowych), w szczególności przesyłania informacji o produktach, konkursach, promocjach, a także zaproszeń na wydarzenia – jeśli o przesłanie takich informacji Państwo się do nas zwrócą – środkami komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych na podany adres e-mail/numer telefonu (w zależności od tego jakie dane zostały nam podane).

W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą także domy mediowe, agencje reklamowe, sponsorzy konkursów, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy i współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych.

Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z będzie uzasadniona Celami Przetwarzania lub będzie związana z przechowywaniem Państwa danych (np. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, lub zajmującym się dostarczaniem usług hostingowych lub usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT).

Prawa autor­skie

Zawar­tość Bloga chro­niona jest pra­wami autor­skimi. Wszel­kie utwory, znaki towa­rowe, loga, wzory użyt­kowe, wzory prze­my­słowe, etc. przed­sta­wiane na Blogu sta­no­wią wła­sność Mag­da­leny Suzy­no­wicz lub upraw­nio­nych osób trze­cich. Zabro­nione jest ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie, roz­po­wszech­nia­nie czy inne wyko­rzy­sty­wa­nie bez uprzed­niej zgody podmiotu upraw­nio­nego.

Linki do innych stron

Zazna­czamy, że Blog może zawie­rać ode­sła­nia (linki) do stron inter­ne­to­wych podmio­tów zewnętrz­nych. Nie pono­simy jed­nak odpo­wie­dzial­no­ści za funk­cjo­no­wa­nie, czy poli­tykę pry­wat­no­ści zewnętrz­nych stron inter­ne­to­wych. Pro­simy Pań­stwa o każ­do­ra­zowe zapo­zna­wa­nie się z odpo­wied­nimi regu­la­cjami na danych witry­nach inter­ne­to­wych.

Ogra­ni­cze­nie odpo­wie­dzial­no­ści

Infor­mu­jemy także, że nie pono­simy odpo­wie­dzial­no­ści za jakie­kol­wiek szkody wyni­kłe z wykorzy­sta­nia infor­ma­cji zawar­tych na Blogu lub uzy­ska­nych za jego pośred­nic­twem. Przy korzy­sta­niu z Bloga zale­camy podej­mo­wa­nie nie­zbęd­nych środ­ków ostroż­no­ści, w tym zabez­pie­cze­nie się przed wiru­sami kom­pu­te­ro­wymi. Niniej­szy Regu­la­minu może ule­gać zmia­nie, więc pro­simy Pań­stwa o regu­larne spraw­dza­nia jego aktu­al­nej tre­ści.