Paryski szyk w polskim wydaniu – 7 prostych porad

22 października 2015 / / MODA / 5 komentarzy

Inès de la Fres­sange to jedna z naj­słyn­niej­szych mode­lek i abso­lutna ikona szyku. Jej pod­ręcz­nik „Paryski szyk. Podręcznik stylu” to książka, do któ­rej po raz kolejny z przy­jem­no­ścią powra­cam.

W tym modowym przewodnku znaj­dzie­cie mnó­stwo cen­nych wska­zó­wek: jak ubie­rać się w pary­skim stylu, przy­datne porady doty­czące urody i pie­lę­gna­cji oraz pozna­cie sekretne miej­sca, do któ­rych warto zaj­rzeć w Paryżu. Warto mieć ją na właśność, bo nigdy nie będzie passé :)

paryski-szyk

Jed­nym z moich ulu­bio­nych roz­dzia­łów jest ten doty­czący zale­d­wie sied­miu pod­sta­wo­wych ele­men­tów i kilku dodat­ków, które warto mieć w swo­jej sza­fie. Te podstawowe elementy stroju mają być kluczem do świetnego wyglądu. A ponie­waż wszystkie je posiadam, posta­nowiłam dziś Wam je zapre­zen­to­wać.

Wielka Sió­demka według Inès de la Fres­sange:

1. Ble­zer

Coś na kształt spor­to­wej mary­narki. Choć na pierw­szy rzut oka może mieć męski cha­rak­ter, pani Inès de la Fressange wie, jak wydo­być z niego kobiecą nutę: pro­po­nuje ścią­gnąć go paskiem, koniecz­nie pod­cią­gnąć lub zawi­nąć rękawy, by poka­zać nad­garstki. W ciągu dnia zakładać do kon­tra­sto­wych spodni, a wie­czo­rem niech spodnie i ble­zer będą pod kolor. Szyku może nadać koron­kowa, jedwabna lub saty­nowa koszulka na ramiącz­kach.

Mój ble­zer to nie do końca ble­zer, a zwy­kła gra­natowa mary­narka, ale luźna, w spor­to­wym stylu, więc speł­nia swoje zada­nie. Według autorki, cele­brytki noszą go z bia­łymi jean­sami i szy­fo­no­wymi bluz­kami, natomiast mój pomysł widzicie poniżej.

moda-porady

moda-porady-blogi

2. Pro­cho­wiec

Czyli trencz. To ma być Twoja druga skóra. Koł­nie­rzyk powi­nien być spłasz­czony, a rękawy podwi­nięte. Nie należy zawią­zy­wać porząd­nie paska jak grzeczna dziew­czynka. Autorka radzi, by zwią­zać go z tyłu, a sprzączka niech wisi luzem lub mocno zwią­zać z przodu. Cele­brytki noszą go do jean­sów, smo­kin­go­wych spodni czy małej czar­nej. Nie wypada nosić go do dłu­giej spód­nicy czy pod­kre­ślać jego woj­skowy styl.

Wię­cej moich zdjęć w sty­li­za­cji z pro­chow­cem w roli głów­nej znaj­dzie­cie TUTAJ.

trencz-stefanel

trencz-plaszcz

3. Gra­natowy swe­terk

Mam ich kilka i cią­gle mi mało: z kasz­miru, kar­di­gany, z dekol­tem w serek, a’la motyl, grzeczny roz­pi­nany itd. Ide­alny duet sta­nowi z bia­łymi jean­sami lub czar­nymi spodniami. Pani Ines pro­po­nuje nosić go z pła­skimi butami w ciągu dnia, by stwo­rzyć luz lub z obca­sami wieczorem i koniecznie pamiętać o kil­ku bran­so­le­tach, które mają brzę­czeć, ale nie świe­cić ;)

moda-porady-szyk

4. Top

Top pełni rolę dru­go­pla­nową i ma wspie­rać nasze sty­li­za­cje. Biały top pasuje ide­al­nie do wzo­rzy­stej spód­nicy, z dobrej jako­ści naszyj­ni­kiem, ale też do mary­narki od smo­kingu czy ble­zera. Naj­waż­niej­sze, by zacho­wać pro­stotę: czerń, gra­nat, biel, khaki – te kolory topów powinny znaleźć się w szafie każdej z nas. Naj­lep­sza marka topów według autorki to Petit Bateau, ja natomiast mam kilka bia­łych topów marki Gap i Ste­fa­nel i muszę przyznać, że trzy­mają jakość.

medicine6

medicine8

5. Mała czarna

Tak jak kilka par jean­sów, tak kilka małych czar­nych powinna mieć każda kobieta. Jak wybrać ten ide­alny model? Posta­wić na pro­stotę i jesz­cze raz pro­stotę, ze zdrową domieszką ele­gan­cji. Nosić z wiel­kimi oku­la­rami prze­ciw­sło­necz­nymi i z czar­nymi bale­ri­nami. Zimą koniecz­nie z dłu­gimi ręka­wicz­kami. W swo­jej gar­de­ro­bie mam kilka małych czar­nych, ale nawet ta z H& M za 39 zł (więcej zdjęć TUTAJ) z odpo­wied­nimi dodat­kami wygląda zja­wi­skowo.

Suzynowicz_1

sukienka5

6. Ide­alne jeansy

Białe, czarne, błę­kitne, gra­natowe, jasne i ciemne – na każdą pogodę i każdy nastrój. I choć w swo­jej gar­de­ro­bie posia­dam i boy­friendy, i skinny, to autorka prze­ko­nuje, że najbar­dziej uni­wer­salne to te z pro­stą nogawką, a białe jeansy śmiało można nosić także zimą, np. z gra­natowym swe­terkiem. Jednak naj­waż­niej­sza zasada brzmi następująco – naj­lep­szy na świe­cie model jean­sów to ten, który naj­le­piej leży na Tobie.

s4

7. Skó­rzana kurtka

Skórzana kurtka świetnie komponuje się z szy­fo­nową sukienką, ze sznu­rem pereł, a im bar­dzie zno­szona, tym lepiej. Natmiast nigdy do moto­cy­klo­wych butów. Cele­brytki sta­wiają na brą­zową, skó­rzaną kurtkę, białe jeansy, jedwabny top i obcasy. Naj­le­piej, by była dopa­so­wana, z wąskimi ręka­wami i dwoma kie­szon­kami. Moją kupi­łam pod­czas wyprze­daży w ulu­bio­nym Ste­fa­nelu i świet­nie współ­gra z zie­loną sukienką od Suga­free.

moda-louis-vuitton

moda-sugarfree


  • Disa Małgorzata Piela

    super wpis i porady :)

  • munia

    podpisuję się pod wszystkimi punktami i mam w szafie wszystkie pozycje (razy kilka) poza….. punktem 5! ;) jakoś nie czuję, nie czuję, nie czuję ;) dziwne, wiem wiem :)

    • Najważniejsze, że reszta się zgadza, więc Paryżanka z Ciebie na całego ;)

  • Pingback: Stylizacja inna niż wszystkie - zainspiruj się!()