zmarszczki

tag

Postanowienia noworoczne. Ale tak na serio?

7 stycznia 2016 / / LIFE / 19 komentarzy

Postanowienia noworoczne? Bla, bla, bla. I tak z końcem stycznia już nikt o nich nie pamięta. Ale spisałam je w notesie podczas krótkiego urlopu, więc skoro już są, to przedstawię Wam pokrótce 5 konkretnych postanowień. Czy spełnię chociaż jedno z nich? Wątpię już w tym momencie. 1. Ćwiczyć Nie tylko […]

O błękitnym retinolu, magneto-laserze i innych cudach kosmetyki

7 października 2015 / / URODA / 2 komentarze

Myśla­łam, że o kosme­ty­kach i zabie­gach pie­lę­gna­cyj­nych wiem już wszystko i nic i nikt nie może mnie zasko­czyć. Bo czy jest coś jesz­cze do odkry­cia? Jest i to sporo! Czy ktoś z Was sły­szał o błę­kit­nym reti­nolu z ende­micz­nych alg Ore­gonu czy bez­in­wa­zyj­nym magneto-lase­rze z pul­su­ją­cym polem magne­tycz­nym? Ja też nie, ale nie tak dawno mia­łam oka­zję uczest­ni­czyć w przy­jemnym […]

Bioderma – na ratunek skórze po wakacjach

27 sierpnia 2015 / / URODA / 4 komentarze

Waka­cje dobie­gły końca, a my jak co roku odkry­jemy, że nasza cera jest w opła­ka­nym sta­nie. Prze­su­szona, z pla­mami posło­necz­nymi, nowymi, drob­nymi zmarszcz­kami, doma­ga­jąca się natych­mia­sto­wej rege­ne­ra­cji. Wpraw­dzie już od kilku lat sta­ram się w ogóle nie opa­lać twa­rzy, bo dosko­nale wiem czym to grozi, to wiem też, że każda z nas sama musi dojść do […]

Czysty olej arganowy eliksirem młodości!

21 lipca 2015 / / URODA / 10 komentarzy

Zatrzy­mać mło­dość. Świeży wygląd. Gładką cerę. Mieć znowu 20 kilka lat – na twa­rzy, nie w gło­wie. Marze­nie… Na prze­strzeni ostat­nich mie­sięcy spo­tka­łam kilka dziew­czyn, które zapew­niały mnie, że swój bajeczny wygląd zawdzię­czają olej­owi arga­no­wemu. Przyjrzałam się ich cerom z bli­ska i wyglą­dały naprawdę świet­nie. Nie do końca chcia­łam w to uwie­rzyć, mimo że wie­lo­krot­nie sły­sza­łam o dobro­czyn­nym […]

Instan­tly Age­less – młodsza twarz w 5 minut? Testuję!

26 czerwca 2015 / / TESTY / 9 komentarzy

Worki i cie­nie pod oczami to zmora wielu kobiet. Nie zna­la­złam jesz­cze żad­nego kremu, ani korek­tora, który ide­al­nie wyma­załby moje worko-cie­nie pod oczami cho­ciaż na kilka godzin. Owszem, pod­czas sesji zdję­cio­wych, maki­ja­żystki świet­nie radzą sobie z moimi nie­do­sko­na­ło­ściami, ale to pro­fe­sjo­na­listki, które latami uczą się swo­jego zawodu. Już nawet mój nos – […]

Jak być piękną po 30-stce?

23 czerwca 2015 / / URODA / 8 komentarzy

Już dawno prze­kro­czy­łam 30. rok życia i wie­cie co? Dobrze mi z tym! Chyba ni­gdy tak dobrze nie czu­łam się w swo­jej skó­rze. Oczy­wi­ście, bywają lep­sze i gor­sze dni, ale nie ma co narze­kać. Od dłuż­szego czasu sto­suję kilka tri­ków, które poma­gają mi utrzy­mać dobry wygląd i dziś Wam je zdra­dzę. 1. REGULARNE WIZYTY U KOMETYCZKI […]

Masaż twarzy wcale nie musi być trudny! Spróbuj!

18 czerwca 2015 / / URODA / Brak komentarzy

Masaż twa­rzy nie musi być żmud­nym, dłu­gim i skom­pli­ko­wa­nym zabie­giem. Wystar­czy kilka chwil przy wie­czor­nym nakła­da­niu serum, kremu czy olej­ku do twa­rzy i już wykonałyście kolejny krok ku wiecz­nej mło­do­ści ;) Te pro­ste triki poka­zała mi moja pani kosme­to­log i zawsze wie­czo­rem, choćby przez chwilę sta­ram się zasto­so­wać taki masaż twarzy zamiast zwykłego […]

Phar­ma­the­iss: 7 drogocennych olejków w jednym kosmetyku

15 czerwca 2015 / / TESTY / 2 komentarze

Z nowych kosme­ty­ków cie­szę się tak bar­dzo jak z nowej pary butów. Uwiel­biam pró­bo­wać, sma­ro­wać, wąchać, oglą­dać, ale to już dosko­nale wie­cie. Przez ostat­nie tygo­dnie z zapa­łem sto­so­wa­łam kosme­tyki marki Phar­ma­the­iss. Seria, którą prze­te­sto­wa­łam zawiera 7 róż­nych olej­ków: oliwę z oli­wek – działa prze­ciw­u­tle­nia­jąco i rege­ne­ru­jąco ole­jek mig­da­łowy – przy­wraca rów­no­wagę skóry ole­jek z awo­kado – […]