Uwiel­biam czas wyprze­daży, całym ser­cem. Śmiało mogę powie­dzieć, że 85% ubrań kupuję wła­śnie pod­czas wyprze­daży. Już prze­bie­ram nóż­kami przed kolej­nymi wiel­kimi, wyprze­da­żo­wymi zaku­pami. Potra­fię wyna­leźć praw­dziwe perełki świet­nej jako­ści w szo­ku­jąco niskich cenach.

Co naj­czę­ściej kupuję pod­czas wyprze­daży? Buty, bo roz­miar 40/41 nie jest naj­po­pu­lar­niej­szym i czę­sto w skle­pach zostają duże numery w atrak­cyj­nych cenach, zimowe kurtki w środku lata i sporo kla­sycz­nych ubrań, które służą mi latami. A w któ­rych skle­pach uwiel­biam kupo­wać naj­bar­dziej pod­czas wyprze­daży i jakie zakupowe triki stosuję?

1. Mas­simo Dutti

To moja ulu­biona sie­ciówka z grupy Indi­tex. Gatun­kowo ubra­nia są lep­sze niż w Zarze. Naj­bar­dziej w tej marce lubię moż­li­wość połą­cze­nia ubrań z wcze­śniej­szych kolek­cji z aktu­alną i zawsze wszystko pięk­nie współ­gra. W Mas­simo nie znaj­dzie­cie nic eks­cen­trycz­nego, tam domi­nuje kla­syka. Bez eks­cen­trycz­nych wzo­rów czy krzy­kli­wych kolo­rów. Pod­czas wyprze­daży chęt­nie kupuję tam kar­di­gany, koszule oraz obuwie (np. skó­rzane kozaki, za które w cza­sie let­nich wyprze­daży zamiast 800 zł zapła­ci­łam jedyne 200 zł). W Mas­simo Dutti wyprze­daże zaczy­nają się nieco wcze­śniej niż w Zarze czy w innych skle­pach. Jeśli zapi­sa­ły­ście się do ich new­slet­tera, to jako pierw­sze otrzy­ma­cie infor­ma­cję, kiedy zaczy­nają się prze­ceny 30-pro­cen­towe. Następny etap to prze­ceny 50%, 60% i 70%. Na wysta­wie zawsze w rogu jest napi­sane, który etap prze­cen roz­po­czął się w skle­pie (podobna infor­ma­cja wid­nieje na stro­nie inter­ne­to­wej marki). Pamię­taj­cie, że w Mas­simo prze­ceny zaczy­nają się szyb­ciej, ale też szyb­ciej koń­czą. Jeśli więc szu­ka­cie pro­stych, kla­sycz­nych wzo­rów, to koniecz­nie zaj­rzyj­cie do Mas­simo Dutti.

massimo

massimo2

2. Ste­fa­nel

Wło­ska marka, którą poko­cha­łam kilka lat temu i nie ma moż­li­wo­ści, żebym cze­go­kol­wiek nie kupiła tam pod­czas wyprze­daży. Ceny regu­larne przy­pra­wiają o zawrót głowy, ale gdy wyprze­daże się­gają 70%, robi się naprawdę eks­cy­tu­jąco. Naj­pierw jed­nak trzeba prze­cze­kać czas 30- i 50-pro­cen­to­wych wyprze­daży. Mocną stroną Ste­fa­nela są dzia­niny i wła­śnie dzia­ni­nowe wdzianka kupuję tam najchęt­niej. Sku­si­łam się też na zakup tren­cza prze­cenionego z 1000 zł na 250 zł czy na kurtkę skó­rzaną za mniej niż połowę ceny. Bar­dzo lubię ich kla­syczne, o pro­stej nogawce, spodnie – mam różowe, kre­mowe, beżowe, brą­zowe, szare i czarne. Świet­nie się noszą i są bar­dzo dobrej jako­ści, podob­nie jak wszyst­kie ich ubra­nia – po wielu pra­niach wciąż wyglą­dają jak nowe.

stefanel

stefanel2

3. GAP

Ame­ry­kań­ska marka, która sły­nie z pro­stych roz­wią­zań. Uwiel­biam kupo­wać tam topy i koszulki naj­czę­ściej w kolo­rze bia­łym i sza­rym. Z wielką przy­jem­no­ścią wybie­ram w Gap’ie ubranka dla mojego małego Mar­cela – blu­zeczki czy bluzy pod­czas wyprze­daży można kupić już od 20 zł i mogę Was zapew­nić, że mają świetną jakość, bo piorę je w kółko i na okrą­gło, jak to przy małym dziecku bywa ;) W tym roku może ja sama sku­szę się wresz­cie na szare, baweł­niane dresy lub bluzę tej marki.

gap2

gap4

4. H&M

Tej szwedz­kiej marki nie trzeba nikomu przed­sta­wiać. Od nie­dawna w Pol­sce dostępni są także online. Pole­cam wybrać taki sklep sta­cjo­narny, w któ­rym na ogół są mniej­sze tłumy. Najchęt­niej pod­czas wyprze­daży kupuję tam koszulki nocne, bieliznę, krót­kie spodenki i mnó­stwo ubra­nek dla mojego synka w bar­dzo korzyst­nych cenach. 

hm

hm4

5. Zara

Lubię ubra­nia z Zary, ale pod­czas wyprze­daży naprawdę ciężko się tam kupuje. Panuje totalny chaos, wszę­dzie jest wszystko, kolejki do kas nie­mi­ło­sierne, a sprze­dawcy nie nadą­żają z ukła­da­niem ubrań. Jeśli chcę coś tam upo­lo­wać, spraw­dzam naj­pierw w inter­ne­cie, czę­sto zama­wiam online i odbie­ram w skle­pie, wtedy nie płacę kosz­tów prze­syłki. W Zarze pierw­sze obniżki nie są zbyt duże, trzeba tro­chę odcze­kać, zanim rze­czy­wi­ście ubra­nia będzie można kupić za nie­wiel­kie pie­nią­dze. Pole­cam zaj­rzeć do Zary, gdy będzie­cie latem w Hisz­pa­nii. Ceny są tam sporo niż­sze niż w Pol­sce i doty­czy to zarówno prze­cenionych ubrań, jak i tych w regu­lar­nych cenach.

zara

zara2

6. Oysho

Oysho to marka bie­liź­niana nale­żąca rów­nież do Indi­texu. Kilka lat temu w Buda­pesz­cie sty­listka poka­zała mi ten sklep i od tej pory bar­dzo chęt­nie go odwie­dzam, ale tylko pod­czas wyprze­daży. Z chę­cią kupuję tam bie­li­znę np. bez­sz­wową i stroje spor­towe. Mają też mnó­stwo pięk­nych dro­bia­zgów, na które cza­sem lubię się sku­sić (puszy­ste kap­cie, ozdoby do wło­sów czy skar­petki w ser­duszka). Nie­stety nie są dostępni we wszyst­kich więk­szych mia­stach jak np. Zara czy H& M, ale pole­cam zaj­rzeć na stronę.

oysho2

oysho

7. Mango

Mango – hisz­pań­ska marka, do któ­rej zawsze zaglą­dam, ale z zaku­pami tam bywa róż­nie – cza­sem wycho­dzę z torbą pełną zdo­by­czy, a cza­sem nie upo­luję zupeł­nie nic. Jeśli kupuję to naj­czę­ściej topy, bluzki i sukienki. Tu rów­nież warto naj­pierw zaj­rzeć do sklepu inter­ne­to­wego (już trwają tam przeceny), zanim uda­cie się na zakupy. W Mango decy­duję się na zakupy naj­czę­ściej pod koniec wyprze­daży, gdy prze­cena sięga 70%, bo wciąż mają spory wybór ubrań i dodat­ków.

mango2

mango

Rekomendowane artykuły

 • Monia

  Massimo Dutti też polecam. Uwielbiam ten sklep :) kupuje tam tylko na wyprzedażach. Mają na prawdę świetne ciuchy.

  • A od czwartku zaczynają się w Massimo 30-procentowe wyprzedaże ;) Czekam na 50% i 70%

 • Kasia

  polecam mangooutlet.com – ja upolowałam kurtkę ze skóry za 149 zł :)

 • Nie mam pojęcia, ciekawi mnie tylko, czy dodają ten zapach do klimatyzacji czy biegają ze sprayem po sklepie :)

 • Barbara

  Lubie taki „kompendium wiedzy” a zwlaszcza,jezeli jest jest sprawdzone! Mam kilka swoich typow w poszczegolnych sklepach- moze uda mi się je upolowac! Osobiscie do listy polecanych sklepow dodalabym Medicine- od niedawna nasz ulubiony :)

  • Ada

   Medicine został otwarty również niedawno w Centrum Janki w Raszynie – duży wybór!

   • Karolina

    Byłam ostatnio, skusiłam się na wyprzedaże przed urlopem, ale więcej koszulek ode mnie kupił sobie mój chłopak, z motywami lasów tropikalnych w kolorach czarno-szare, niebiesko-białe, fajnie wyglądają na wakacje, a Wy co myślicie?

   • Dobrze wiedzieć ;)

 • Maja

  Świetnie, że istnieje coś takiego jak wyprzedaże! W końcu mogę kupić dużo modnych rzeczy bez wyrzeczeń ;)

 • Justyna

  Bardzo pomocny wpis. Ja jestem żółwiem wyprzedaży, rzadko udaje mi się kupić to, co mi się podoba :) Jak radzisz sobie z marką Stefanel? Polujesz stacjonarnie? Bo oni chyba nie mają polskiej strony internetowej?

  • Tylko stacjonarnie i raczej się nie nastawiam, że coś kupię (prędzej w Massimo Dutti, bo tam towaru jest więcej). W Stefanel kupuję głównie pod koniec wyprzedaży, gdy przeceny sięgają 70% ;)

   • Ewelina

    A czy orientuje się Pani,co jaki czas w Massimo maleją ceny? Mam upatrzone buty,ale na razie są dla mnie nadal troszkę drogie,pomimo zniżki ☺️

    • Teraz jest -50%, myślę że za około 10-14 dni zaczną się -60%, a potem końcówka -70%. Jeśli ma Pani popularny numer stopy to nie czekałabym na -70%, a jeśli taki jak ja – 41 to na spokojnie ;)